Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelési tájékoztató

 

MER-EX Kft., székhely: 2112 Veresegyház, Rózsavölgyi Márk utca 22.-24. II. em. 1., fióktelepek: 1054 Budapest, Alkotmány utca 18. II/2, 6640 Csongrád, Szentháromság tér 16., 2161 Csomád, Napsugár utca 21., 3060 Pásztó, Hunyadi utca 33. fszt. 2., adószám: 12295708-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-129578, képviseletre jogosultDiyaer Duolikun, képviseletre jogosult tisztsége:ügyvezető (a továbbiakban: Társaság)

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A jogszabályi kötelezettséget a Társaság jelen tájékoztatóval teljesíti.

 

A. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

 

I. Adatkezelő, az adatkezelő képviselője és a személyes adatok címzettjei

 

(1)  Az adatkezelő a Társaság.

 

(2) A Társaság, mint adatkezelő képviselője és elérhetőségei: 

Diyaer Duolikun ügyvezető, cím: 2161 Csomád, Napsugár utca 21., telefonszám: +36 20 324 57 98, +36 20 323 3298, e-mail:omakhu@yahoo.com.

 

(3) A személyes adatok címzettjei

 

a)   Általános, bármely jogcímen kezelt adat kezelésére kiterjedő jogkörrel rendelkező címzettek:

-      adatkezelő képviselője;

-      adatkezelési feladatok ellátására kijelölt munkavállalók.

 

b)   Hozzájáruláson alapuló adatkezelést végző címzettek: 

-      az (1) bekezdésben felsoroltak;

-      ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók

-      adatfeldolgozók.

 

c)   Munkaviszonyon alapuló adatkezelést végző címzettek:

-      az (1) bekezdésben felsoroltak;

-      adatfeldolgozók.

 

d)   Szerződéshez kapcsolódó adatkezelést végző címzettek: 

-       az (1) bekezdésben felsoroltak;

-       ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók,

-       adatfeldolgozók.

 

e)   Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelést végző címzettek:

-      az (1) bekezdésben felsoroltak;

-      adatfeldolgozók.

 

f)    Kötelező adatkezelést végző címzettek: az (1) bekezdésben felsoroltak.

 

II. Adatfeldolgozó

 

(1)  Ha az adatkezelést a Társaság nevében más végzi, a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

 

(2)  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók:

 

a) könyvelő: Á.B.V. Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Számviteli Kft., 1106 Budapest, Juhász utca 25-27., Turócziné Bálint Gabriella, +36 30 231 2542.

b) informatikus: Zen Cloud Media Kft., Bolgár Tibor, +36 70 632 1337, NettesztInformatikai Kft., Varga Zsolt, +36 1 445 0999, YSOLUTIONS PRG Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Tóth Gábor +36 70 317 0069, BITHUSZÁROK BT., 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4., Mizera Ferenc,e-mail: info@bithuszarok.hu.

c) laborMedserv Kft, 1073 Budapest Erzsébet Krt. 40-42., dr. Járay Balázs, honlap: http://medserv.hu.

 

(3)  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóknak átadott adatok

 

a)   a munkaviszonnyal összefüggésben kezelt személyes adatok közül (könyvelő):

-      név,

-      lakcím,

-      anyja neve,

-      születési hely, idő, 

-      személyigazolvány szám,

-      TAJ szám,

-      adóazonosító jel,

-      bankszámlaszám, 

-      béradatok.

 

b)   hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok közül (informatikus):

-       felhasználó teljes neve,

-       felhasználó e-mail címe,

-       felhasználó által közölt adatok,

-       kezelés megnevezése,

-       telefonszám.

 

c)    hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok közül (labor):

-       szűrővizsgálathoz szükséges adatok.

 

d)   a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (informatikus):

-      teljes név,

-      lakcím,

-      telefonszám, 

-      e-mail cím,

-      születési idő.

 

e)   a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (informatikus):

-      teljes név,

-      lakcím,

-      telefonszám, 

-      e-mail cím,

-      születési idő.

 

f)     jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (könyvelő):

-      név,

-      lakcím.

 

III. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

                        

(1)  Azon személyes adatok esetén, amelyek kezelése nem feltétlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez, az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges. A Társaság által nyújtott szolgáltatás magasabb színvonalon történő nyújtásához szükség lehet az érintett bizonyos személyes adatainak kezelésére, amely személyes adatok az I. Fejezet II. cikk (3) bekezdése szerinti különleges kategóriába esőnek minősülnek, így az adatkezeléshez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges. 

 

(2)  A Társaság az érintett hozzájárulását adatai kezeléséhez külön adatkérő lapon kéri. Az adatkérést megelőzően az érintett számára megismerhetővé teszi az általános adatkezelési tájékoztatóját, amelynek megismeréséről érintettet az adatkérő lapon külön nyilatkoztatja.

 

(3)  A Társaság honlapján az adatkezeléshez való hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, ilyen aktív magatartás lehet bármely olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott ügyben egyértelműen jelzi az érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adatainak kezeléséhez.

 

(4)  Az érintetthozzájárulása a konkrét üggyel kapcsolatos adatkezelési tevékenységre terjed ki, ha az adatkezelés több ügyet érint, akkor a Társaság az összes adatkezelési célra vonatkozóan megkéri a hozzájárulást.

 

(5)  Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e szabályzatot, vagy a vonatkozó jogszabályokat, kötelező erővel nem bír.

 

(6)  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

(7)  A Társaság kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek az adott ügy viteléhez (szerződés teljesítéséhez) szükségesek.

 

(8)  Amennyiben az érintett hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhez, a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – törvény eltérő rendelkezésének hiányában –, az adatokat külön erre vonatkozó hozzájárulás nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti.

 

(9)  A Társaság az érintett hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat kezeli (az internetes megjelenéshez kapcsolódó adatkezelés külön cikkekben találhatóak):

 

a)   bőrdiagnosztikai adatok,

b)   allergia,

c)   diagnosztizált betegségek,

d)   pszichikai, fizikai problémák, 

e)   rendszeresen szedett gyógyszerek,

f)     az adatkérő lapon szereplő egyéb egészségügyi adatok.

 

(10)  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

(11)  Az adatok tárolásának időtartama:

a)   az érintettel kötött szerződés megszűnését követő 5 évig, vagy

b)   a hozzájárulás visszavonásáig,

c)   jelen cikk (7) bekezdésében foglalt adatkezelés esetén a jogi kötelezettségek teljesítéséig, vagy a jogos érdekek érvényesítéséig.

 

(12)   A Társaság a szerződésekkel összefüggésben kezeli a vele bármilyen minőségben szerződött egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, jogi személy képviselőjeként eljáró természetes személyadatait. Az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges, a Társaság az érintett hozzájárulását adatai kezeléséhez külön adatkérő lapon kéri. Az adatkérést megelőzően az érintett számára megismerhetővé teszi az általános adatkezelési tájékoztatóját, amelynek megismeréséről érintettet az adatkérő lapon külön nyilatkoztatja.

 

(13)   A Társaság a szerződésekkel összefüggésben, az érintett hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat kezeli:

a)   név,

b)   telefonszám,

c)   e-mail cím. 

 

(14)Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

(15)Az adatok tárolásának időtartamaa szerződés vagy a képviseleti jog megszűnését követő 5 év, kivéve, ha jogszabály más időtartamot határoz meg.

 

IV. Munkaviszonyon alapuló adatkezelés:

 

(1)  A munkavállalótól csak olyan adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

 

(2)  A Társaság köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A Társaság a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.

 

(3)  A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a Társaság a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. 

 

(4)  A Társaság a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A Társaság előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

 

(5)  Felvételre jelentkező munkavállalók esetén a kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, telefonszám, e-mail cím, fénykép, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés.A személyes adatok tárolásának időtartama a ki nem választott, vagy a jelentkezésüket visszavonó jelentkezők esetén: az elbírálást vagy a jelentkezés visszavonását követő 3 napon belül.

A jelentkezés (pályázat) és az ahhoz kapcsolódó adat kizárólag az érintett érdekében, az esetleges jövőbeli alkalmazás céljából, az érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával őrizhető meg. 

 

(6)  A Társaság a munkaviszonnyal összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

a)   név,

b)   lakcím,

c)   anyja neve,

d)   születési hely, idő, 

e)   személyigazolvány szám,

f)     TAJ szám,

g)   adóazonosító jel,

h)   bankszámlaszám, 

i)     egészségügyi alkalmassági adatok,

j)     iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.

 

(7)  Az adatkezelés jogalapja:

 

a)   az adatkezelés a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljábólszükséges (szerződés teljesítése);

b)   az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (statisztikai, adózási és számviteli kötelezettségek);

c)   az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (alkalmassági vizsgálat, beléptetőrendszer, munkahelyi kamera rendszer használata)

d)   kivételesen, alapvetően az érintett érdekében az érintett hozzájárulásával (felvételi eljárás, szociális-jóléti juttatások biztosításához szükséges adatok).

 

(8)A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.  

 

V. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés:

 

(1)  A Társaság a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezeli a vele bármilyen minőségben szerződött természetes személy adatait. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. 

 

(2)  A Társaság a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából az alábbi személyes adatokat kezeli (a webáruházra vonatkozó rendelkezések külön cikkben találhatóak):

 

a)   név,

b)   lakcím.

c)   telefonszám,

d)   e-mail cím. 

 

(3)  Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

 

(4)  Az adatok tárolásának időtartamaa szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve, ha jogszabály más időtartamot határoz meg.

 

VI. A Társaság honlapjának használatához kapcsolódó adatkezelés (cookie-k)

 

(1) A cookie-k – magyar nevükön sütik –kisméretű adatfájlok, melyeket a böngészés sorána webhely az oldalaira látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén helyez el. A cookie nem tartalmaz személyes információkat, ésönmagában nem képes a felhasználó azonosítására, kizárólag a böngészésre használt eszköz felismerésére alkalmas. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát és statisztikai jellegű információkat gyűjt a látogatóinkról. Az Európai Bizottság irányelvei alapján, amennyiben azok az adott szolgáltatás használatához nem elengedhetetlenül szükségesek, cookie-kat csak a felhasználó kifejezett engedélyével lehet elhelyezni. A honlap használ ideiglenes cookie-t, amely a honlap bezárása után megszűnik,illetve állandó cookie-t, amely a felhasználó általi törlésig a számítógépen marad. Bizonyos cookie-k nélkülözhetetlenek a honlap használatához, míg vannak olyan típusú cookie-k, amelyek a felhasználói élmény javítását szolgálják.

 

(2)  A honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-klehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát, ezek hiányában számos funkció nem elérhető. Ezen cookie-k esetében az adatkezelés kizárólag a böngészés ideje alatt történik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k törlődnek. Az ilyen típusú cookie-k használata nem igényli a felhasználó hozzájárulását, arról a honlapon történő első látogatás alkalmával kell tájékoztatást adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.

 

(3)  A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k célja alapvetően aszolgáltatás hatékonyságának növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, emellett a teljesítmény javítására szolgálnak. Az ilyen típusú cookie-k használatához szükséges az adatkezelést megelőzően a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével. A hozzájárulással együtt az ilyen típusú cookie-k használatáról is tájékoztatást kell adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.

 

(4)  A Társaság a cookie-k használatával összefüggésben kizárólag a felhasználó egyes műveleteire és beállításaira vonatkozó adatokat kezel,nem kezeli a felhasználók személyes adatait.A felhasználó a honlap használata során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  A kezelt adatokat a Társaság nem kapcsolja össze a felhasználó egyéb adataival, és a felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik személynek.

 

(5)  A Társaság honlapja a használat során az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 

a)   felhasználó által használt IP cím,

b)   böngésző típusa,

c)   operációs rendszer jellemzői,

d)   böngészés időpontja,

e)   a honlapon végzett tevékenység.

 

(6) A Társaság a honlapjain az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 

a)   akcio.royalclinics.hu:

-      PHPSESSID

-      cb-enabled

-      _utma

-      _utmc

Fontos tudnivalók
- A kezeléseket konzultáció előzi meg, ahol az orvos/terapeuta elmondja a reálisan várható eredményeket, kizárja az ellenjavallatokat, elmondja a kezelés menetét, az esetleges mellékhatásokat, a kezelésre történő felkészülést, utóápolást.
- A kezelés előtt minden esetben beleegyező nyilatkozatban, írásban is tájékoztatjuk a kezelés tudnivalóiról.
- A kezelés előtt és után, illetve a kúra alatt az orvos/terapeuta előtte-utána felvételeket készít, melyek segítik a változások objektív követését. Ezek a felvételek csak belső felhasználásra készülnek. Ha ettől eltérően szeretnénk a képeket felhasználni, azt kizárólag az Ön előzetes beleegyezésével tehetjük meg.
- Ha kezelőkúra során bármilyen változás történik Önnél (pl. várandós lesz, új gyógyszert vagy étrendkiegészítőt kezd el szedni, elfelejti használni az előírt otthoni ápolási termékeket, stb.), haladéktalanul tájékoztassa az orvost/terapeutát.
- Fényvédő használata szinte minden kezelésünk után kötelező.
- Ha a kezelés után otthon bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel, elbizonytalanodna az utóápolást illetően, hívjon bennünket, segítünk.

Szolgáltatásaink

Címkék

Arckezelés Blog Bőrgyógyászat Konzultáció Plasztikai sebészet Testkezelés Végleges szőrtelenítés

Fókusz kezelések

Full Face kezelés
Bővebben
CO2 frakcionális lézeres felületmegújítás, fiatalítás
Bővebben
Fine Thread Contouring, FTC - Thread Lifting
Bővebben
Profhilo - a hialuronsavas arcfeszesítés merőben új megközelítése
Bővebben
ScarLet RF orvosi rádiófrekvencia mikrotűs kezelés
Bővebben

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

Elengedhetetlen
Statisztikai és marketing